ಕುರುಬರ ಸಮಾಜದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ , ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಕುರುಬಾಸ್.ಕೋ.ಇನ್ (Kurubas.Co.in ) ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

KRANTIVEERA SANGOLLI RAYANNA

Our Community

Kurubas today have become the voice of all the deprived communities of the society grouped under Backward Castes.
This Website is dedicated to the unity of Kuruba community.
The community is being ably led by many politicians and social thinkers like Mr.Siddaramaiah who are today not only leading the kuruba community but also all the deprived sections of the society.
This website contains the recent posts and updates of kurubas community.Feel free to like and share the posts within all people of kurubas community and let us show the strength of the kuruba community.

SRI KANAKADASA