ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ 

 ನಿಮ್ಮ ಹುಡ್ಗ ದೇವರಾಜ್ ಬೀರೇಗೌಡ